Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře tímto dobrovolně uděluji společnosti Panta Rhei, s.r.o. (dále jen PR) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „ zákon“), souhlas k tomu, aby moje osobní a firemní údaje, konkrétně jméno, příjmení, adresu podnikání, IČ klienta, název společnosti, sídlo společnosti, emailovou adresu, telefonní číslo, včetně dalších údajů, které jsou obsaženy v tomto dotazníku, IP adresu a další informace uložené v souborech cookies, jakož i údaj o druhu marketingové kampaně, v jejíž souvislosti byly tyto údaje získány, automatizovaným způsobem zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení PR, jakož i jejích zákazníků a jiných smluvních partnerů, a to s využitím i výše uvedených elektronických kontaktů. Dále uděluji souhlas, aby ve stejném rozsahu na dobu neurčitou zpracovávaly mé osobní údaje automatizovaným způsobem veškeré subjekty označené za Partnery projektu, jako jsou Komerční banka, a.s., Česka spořitelna, a.s. ……… (všechny subjekty doplníme), kterým byl odeslán vyplněný dotazník s žádostí o jejich nabídku, resp. službu (dále jen“poskytovatelé služby“). Poskytovatelé služby jsou oprávněny zpracovávat mé osobní údaje za účelem jednání o uzavření a následně o případné změně smlouvy a následně za účelem plnění smlouvy, kterou s nimi případně uzavřu. Poskytovatelé služby jsou rovněž oprávněni mé osobní údaje včetně emailové adresy využít k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení. Dále prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany PR informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě PR též poučila o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém:

(I) právu na přístup k osobním údajů,
(II) právu na opravu osobních údajů,
(III) právu požadovat od PR a od poskytovatelů služby, jakožto správci osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování),
(IV) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a
(V) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

 

 

Cíl portálu

Cílem naší společnosti je centralizovat a popularizovat na jednom místě všeobecné informace, které potřebuje jakýkoli obchodník, který se odhodlá přijímat platby za zboží nebo služby prostřednictvím mezinárodních platebních karet.

Proč přijímat karty

Na této stránce najdete všechny důležité informace. Například zjistíte, proč začít přijímat platební karty, jaké jsou největší výhody akceptace karet, jaké jsou práva a povinnosti obchodníků a další....

Další fakta

POS terminál Vám obvykle nabídne banka / poskytovatel akceptace karet.  Terminál získáte zdarma, protože pořizovací cena včetně dalších souvisejících nákladů je započtena do provize, kterou z každé transakce platíte.